چاپ
ارسال به دوست

مطالعه هيستوپاتولوژيكي بيماري ليپوئيدوزيس در مزرعه ماهي قزل آلاي رنگين كمان در دشت ارژن استان فارس

در ســالهاي اخيــر، همزمــان بــا پيشــرفت هــاي ســريع در تكنولــوژي تكثيــر و پــرورش ماهــي قـزل آالي رنگيـن كمـان، تحقيقـات وسـيعي پيرامـون بيماريهـاي ايـن ماهيـان صـورت گرفتـه اسـت و امـروز اطالعــات خوبــي از جوانــب كلينيكــي و پاتولوژيكــي و ايمونولوژيكــي ايــن بيماريهــا در دســترس اســت ...

ايـن مطالعـه بـا هـدف اطـلاع از وضعيـت حضـور بيمـاري لپيوئيدوزيـس در مزرعـه ماهـی منطقـة دشـت ارژن اســتان فــارس انجــام شــد. بديــن منظــور از مزرعـه قـزل ارژن تعـداد 200 قطعـه ماهـي قـزل آلاي رنگيــن كمــان صيــد شــد. از آنجــا كــه مطالعــه روي جنبــه هــاي هيســتوپاتولوژيك بيمــاري ليپوئيدوزيــس بـود، اسـلايدهايي از كبـد ماهيـان تهيـه و مـورد بررسـي قـرار گرفـت. 

  • کد خبر: ٢٥٥٦٣٣/
  • ٠٩:٣٦ - 1399/06/26/
  • تعداد بازدید: 42

خروج