ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس و بهره برداری از شعب یا شرکت های پخش دارو و واکسن چیست؟

صدور و تمدید هر نوع پروانه فعالیت مربوط به توزیع دارو و واکسن در سطح کشور به استناد "ضوابط، مقررات و شیوه نامه پخش داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده، سموم و واکسن های دامپزشکی" از مقررات ملی دامپزشکی به شماره IVO/03/95 مصوب سازمان دامپزشکی کشور و دیگر ضمایم تکمیلی و ابلاغی بعد از آن صورت می پذیرد.

محل دسترسی به ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس و بهره برداری از شعب یا شرکت های پخش دارو و واکسن کجاست؟

در پورتال سازمان دامپزشکی کشور، از زبانه معاونت ها و دفاتر؛ از قسمت دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری؛ از فهرست بخشنامه ها و دستورالعملها زیر شاخه دستورالعملها و شیوه نامه ها؛ از قسمت شیوه نامه ها "شیوه نامه پخش داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده، سموم و واکسن های دامپزشکی" قابل دسترسی می باشد.

سطح صدور و تمدید پروانه شرکت های پخش در ادارات کل تا چه اندازه می باشد؟

تمامی پروانه های اعم از صدور و تمدید در حوزه شعب/واحد/شرکت پخش سراسری/منطقه ای/استانی/شهرستانی مرتبط با دارو/واکسن در استان گیلان توسط اداره کل دامپزشکی گیلان صورت می پذیرد.

چه شرکت هایی می توانند متقاضی فعالیت در حوزه توزیع دارو و واکسن باشند؟

اساسنامه شرکت/واحد پخش که بر اساس قوانین جاری کشور به ثبت رسیده و توزیع داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده، سموم و واکسن های دامپزشکی به عنوان موضوع فعالیت در اساسنامه درج گردیده باشد.

برای صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس و یا خط تولید جدید چه اقداماتی باید انجام شود؟

مدارک و گردش کار صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس بهره برداری و یا خط تولید جدید 1-درخواست کتبی به شبکه دامپزشکی و ارسال به اداره کل 2-طرح در کمیسیون تشخیص و درمان استان 3-پاسخ مکاتبه با شرکت –درخواست بازدید از محل (تکمیل مدارک طبق فرم پیوست مرتبط و کروکی) ارائه و همراه با نظر اداره کل به سازمان ارسال شود 4-صدور موافقت اصولی توسط سازمان و ارسال به اداره کل و شرکت 5- ارائه نقشه توسط شرکت مطابق دستوالعمل به دفتر دارو درمان (صفحه 19) 6-تایید نقشه توسط سازمان 7-بازدید توسط کارشناسی که طبق نقشه ساخته شود 8- گزارش بازدید به سازمان با توجه به تکمیل تاسیسات ,ساختمان و تجهیزات

لینک کوتاه