• 1399/06/26 - 09:36
  • تعداد بازدید : 848
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

مطالعه هیستوپاتولوژیكی بیماری لیپوئیدوزیس در مزرعه ماهی قزل آلای رنگین كمان در دشت ارژن استان فارس

در ســالهای اخیــر، همزمــان بــا پیشــرفت هــای ســریع در تکنولــوژی تکثیــر و پــرورش ماهــی قـزل آالی رنگیـن کمـان، تحقیقـات وسـیعی پیرامـون بیماریهـای ایـن ماهیـان صـورت گرفتـه اسـت و امـروز اطالعــات خوبــی از جوانــب کلینیکــی و پاتولوژیکــی و ایمونولوژیکــی ایــن بیماریهــا در دســترس اســت ...

ایـن مطالعـه بـا هـدف اطـلاع از وضعیـت حضـور بیمـاری لپیوئیدوزیـس در مزرعـه ماهـی منطقـة دشـت ارژن اســتان فــارس انجــام شــد. بدیــن منظــور از مزرعـه قـزل ارژن تعـداد 200 قطعـه ماهـی قـزل آلای رنگیــن کمــان صیــد شــد. از آنجــا کــه مطالعــه روی جنبــه هــای هیســتوپاتولوژیک بیمــاری لیپوئیدوزیــس بـود، اسـلایدهایی از کبـد ماهیـان تهیـه و مـورد بررسـی قـرار گرفـت. 

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,مقالات
  • کد خبر : 255633
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

لینک کوتاه