• 99/06/26 - 09:36
  • تعداد بازدید : 307
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

مطالعه هيستوپاتولوژيكي بيماري ليپوئيدوزيس در مزرعه ماهي قزل آلاي رنگين كمان در دشت ارژن استان فارس

در ســالهاي اخيــر، همزمــان بــا پيشــرفت هــاي ســريع در تكنولــوژي تكثيــر و پــرورش ماهــي قـزل آالي رنگيـن كمـان، تحقيقـات وسـيعي پيرامـون بيماريهـاي ايـن ماهيـان صـورت گرفتـه اسـت و امـروز اطالعــات خوبــي از جوانــب كلينيكــي و پاتولوژيكــي و ايمونولوژيكــي ايــن بيماريهــا در دســترس اســت ...

ایـن مطالعـه بـا هـدف اطـلاع از وضعیـت حضـور بیمـاری لپیوئیدوزیـس در مزرعـه ماهـی منطقـة دشـت ارژن اســتان فــارس انجــام شــد. بدیــن منظــور از مزرعـه قـزل ارژن تعـداد 200 قطعـه ماهـی قـزل آلای رنگیــن کمــان صیــد شــد. از آنجــا کــه مطالعــه روی جنبــه هــای هیســتوپاتولوژیک بیمــاری لیپوئیدوزیــس بـود، اسـلایدهایی از کبـد ماهیـان تهیـه و مـورد بررسـی قـرار گرفـت. 

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,مقالات
  • کد خبر : 255633
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید