مطالعه هيستوپاتولوژيكي بيماري ليپوئيدوزيس در مزرعه ماهي قزل آلاي رنگين كمان در دشت ارژن استان فارس

مطالعه هيستوپاتولوژيكي بيماري ليپوئيدوزيس در مزرعه ماهي قزل آلاي رنگين كمان در دشت ارژن استان فارس

در ســالهاي اخيــر، همزمــان بــا پيشــرفت هــاي ســريع در تكنولــوژي تكثيــر و پــرورش ماهــي قـزل آالي رنگيـن كمـان، تحقيقـات وسـيعي پيرامـون بيماريهـاي ايـن ماهيـان صـورت گرفتـه اسـت و امـروز اطالعــات خوبــي از جوانــب كلينيكــي و پاتولوژيكــي و ايمونولوژيكــي ايــن بيماريهــا در دســترس اســت ...

بيماري كوويد-19 و نقش حيوانات و فرآورده هاي خام دامي در انتقال آن

بيماري كوويد-19 و نقش حيوانات و فرآورده هاي خام دامي در انتقال آن

يكي از پرسشهاي مطرح، در باره ي امكان سرايت اين بيماري از حيوانات به انسان يا برعكس و به نوعي مشترك بودن آن است؛ بويژه كه خفاش، اولين متهمي بود كه با توجه به عادات غذايي مردم چين، به عنوان منشاء كروناي2019 معرفي و ...

بیماری سپتی سمی هموراژیک در ماهیان سردآبی

بیماری سپتی سمی هموراژیک در ماهیان سردآبی

اين بيماري از مزارع پرورشي ماهيان قزل‌آلاي رنگين‌كمان، قزل‌آلاي معمولي (Turbot) و تعدادي از ماهيان دريائي گزارش شده است. عامل بيماري ويروسي متعلق به خانواده Rabdovirdae و جنس Novi rhabdovirus مي‌باشد.