لیست اخبار صفحه :1
سؤالات متداول در مورد هاری

سؤالات متداول در مورد هاری

هاری یک بیماری ویروسی است که دستگاه عصبی مرکزی پستانداران از جمله انسان را متاثر می سازد. این ویروس در بزاق و مغز حیوانات آلوده وجود دارد .این بیماری به طور کلی از طریق گاز گرفتن حیوانات بیمار که اغلب سگ ها و سایر گوشتخواران هستند منتقل می شود. خفاش ها نیز در مناطق خاصی یک مخزن مهم را به نمایش می‌گذارند. دوره کمون بیماری از چند هفته تا چند ماه متغیر است ، اماوقتی که علائم ظاهر می‌شود بیماری در حیوانات و انسان کشنده است.

مطالعه هیستوپاتولوژیكی بیماری لیپوئیدوزیس در مزرعه ماهی قزل آلای رنگین كمان در دشت ارژن استان فارس

مطالعه هیستوپاتولوژیكی بیماری لیپوئیدوزیس در مزرعه ماهی قزل آلای رنگین كمان در دشت ارژن استان فارس

در ســالهای اخیــر، همزمــان بــا پیشــرفت هــای ســریع در تکنولــوژی تکثیــر و پــرورش ماهــی قـزل آالی رنگیـن کمـان، تحقیقـات وسـیعی پیرامـون بیماریهـای ایـن ماهیـان صـورت گرفتـه اسـت و امـروز اطالعــات خوبــی از جوانــب کلینیکــی و پاتولوژیکــی و ایمونولوژیکــی ایــن بیماریهــا در دســترس اســت ...

بیماری كووید-19 و نقش حیوانات و فرآورده های خام دامی در انتقال آن

بیماری كووید-19 و نقش حیوانات و فرآورده های خام دامی در انتقال آن

یکی از پرسشهای مطرح، در باره ی امکان سرایت این بیماری از حیوانات به انسان یا برعکس و به نوعی مشترک بودن آن است؛ بویژه که خفاش، اولین متهمی بود که با توجه به عادات غذایی مردم چین، به عنوان منشاء کرونای2019 معرفی و ...

بیماری سپتی سمی هموراژیک در ماهیان سردآبی

بیماری سپتی سمی هموراژیک در ماهیان سردآبی

این بیماری از مزارع پرورشی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، قزل‌آلای معمولی (Turbot) و تعدادی از ماهیان دریائی گزارش شده است. عامل بیماری ویروسی متعلق به خانواده Rabdovirdae و جنس Novi rhabdovirus می‌باشد.

    لینک کوتاه