تاریخ انتصاب

1401/07/30

دکتر هادی بابایی کسمائی
 • دکتر هادی بابایی کسمائی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1401/07/30
 • تاریخ اتمام ماموریت : تا کنون
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1391

دکتر سهراب عاقبتی
 • دکتر سهراب عاقبتی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1391
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1401/07/30
 • مدت تقریبی ریاست : 10 سال
تاریخ انتصاب

1387

دکتر علی بشری معافی
 • دکتر علی بشری معافی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1387
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1391
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1381

دکتر کوروش فضایی
 • دکتر کوروش فضایی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1381
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1387
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
تاریخ انتصاب

1377

دکتر محمد رضا حزبئی
 • دکتر محمد رضا حزبئی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1377
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1381
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1371

دکتر سید مهدی طباطبایی محسنی
 • دکتر سید مهدی طباطبایی محسنی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1371
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1377
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
تاریخ انتصاب

1370

دکتر مرتضی نیکبخت
 • دکتر مرتضی نیکبخت
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1370
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1371
 • مدت تقریبی ریاست : 1 سال
تاریخ انتصاب

1365

دکتر محمد رضا رسولی
 • دکتر محمد رضا رسولی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1365
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1370
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1355

دکتر سید صدرالدین میر باقری
 • دکتر سید صدرالدین میر باقری
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1355
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1365
 • مدت تقریبی ریاست : 10 سال
تاریخ انتصاب

1340

دکتر اکبر طاهری
 • دکتر اکبر طاهری
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1340
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1355
 • مدت تقریبی ریاست : 15 سال
تاریخ انتصاب

1332

دکتر بیوک اجودی
 • دکتر بیوک اجودی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1332
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1340
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1325

دکتر پور سیروس
 • دکتر پور سیروس
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1325
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1332
 • مدت تقریبی ریاست : 7 سال
تاریخ انتصاب

1318

دکتر جاوید مهتاش
 • دکتر جاوید مهتاش
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1318
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1325
 • مدت تقریبی ریاست : 7 سال
تاریخ انتصاب

1316

دکتر هادی نبیل
 • دکتر هادی نبیل
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1316
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1318
 • مدت تقریبی ریاست : 2 سال
لینک کوتاه